Gebruiksvoorwaarden 

Deze Gebruiksvoorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op uw toegang tot https://scanit-shredit.pfuemea3.com (de ‘Website’) en tot websites van PFU (EMEA) Limited en haar dochterondernemingen (samen ‘PFU (EMEA) Limited’) die direct of indirect gelinkt worden aan deze Website (de ‘Subsites’). Uw toegang tot een Subsite is tevens onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden van een Subsite. Als deze Voorwaarden conflicteren met de voorwaarden van een Subsite, dan zijn de voorwaarden van de Subsite leidend. 

Eigendomsrechten en beperkingen op het gebruik 

Alle content op deze Website of de Subsites en alle auteursrechten, handelsmerken en alle overige intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan deze content zijn eigendom van PFU (EMEA) Limited of de eigenaar van dergelijke content. Behalve voor zover expliciet is toegestaan onder het toepasselijke recht, mag er geen content op de Website of Subsite worden gebruikt, gekopieerd, aangepast, vertaald, verspreid of op een andere manier worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van PFU Limited of de eigenaar van de content. PFU (EMEA) Limited behoudt zich het recht voor om op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving iets aan deze Voorwaarden of de content van deze Website of de Subsites toe te voegen, te verwijderen of aan te passen. 

Vrijwaring van garanties 

De content op deze Website of de Subsites wordt ‘ALS ZODANIG’ geleverd, zonder enige expliciete of impliciete garantie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige impliciete garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, titel, of het niet schenden van de rechter van derden). PFU (EMEA) Limited garandeert niet dat de content vrij van fouten is en doet alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om accurate, up-to-date informatie op deze Website te plaatsen, maar kan de nauwkeurigheid, volledigheid en/of tijdigheid niet garanderen. 

Vrijwaring van links 

Met uitzondering van deze Website en Subsites, beheert of onderhoudt PFU (EMEA) Limited geen content op websites die direct of indirect gelinkt zijn aan deze Website of de Subsites (de ‘Gelinkte sites’). Verwijzingen naar een Gelinkte site of naar een specifiek product of service van een derde partij op de Website, de Subsites of een Gelinkte site, zijn geen aanbevelingen van PFU (EMEA) Limited. PFU (EMEA) Limited wijst de aansprakelijkheid af voor toegang tot en gebruik van Gelinkte sites. 

Beperking van aansprakelijkheid 

PFU (EMEA) Limited is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, gevolg-, incidentele of bijkomende schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, economische verliezen, winstderving, inkomstenderving of verwijderde gegevens) als gevolg van de toegang tot of het geen toegang krijgen tot deze Website, de Subsites of de Gelinkte sites, zelfs als er op de mogelijkheid van dergelijke schade is gewezen. 

Overgedragen materialen 

Alle materialen, informatie of ideeën die u overdraagt aan of plaatst op de Website of de Subsites (‘Overgedragen materiaal’) wordt als niet-vertrouwelijk en niet als uw eigendom beschouwd en PFU (EMEA) Limited heeft geen verplichtingen, met inbegrip van en zonder beperkingen, vertrouwelijkheidsverplichtingen met betrekking tot het overgedragen materiaal. 

Linken naar https://scanit-shredit.pfuemea3.com 

Er kan alleen naar de Website worden gelinkt met de expliciete schriftelijke toestemming van PFU (EMEA) Limited. Toestemming om te linken wordt overwogen als u akkoord gaat met het volgende beleid voor links: uw site mag PFU (EMEA) Limited niet belasteren of schaden en mag geen ongepaste content bevatten; u mag geen frame creëren rond content van PFU (EMEA) Limited of via een andere methode de indruk wekken dat de content geen eigendom is van PFU (EMEA) Limited; u moet onze naam correct gebruiken. Toestemmingen om te linken worden automatisch ingetrokken als u deze Voorwaarden of toepasselijke gebruiksvoorwaarden op de Subsites schendt. U moet alle links verwijderen als de toestemming wordt ingetrokken.